Co to właściwie jest rada osiedla i czym się zajmuje?

O ile część mieszkańców Poznania interesuje się pracą Rady Miasta, rady osiedlowe są nieznane większości z nas. Czym i w jaki sposób zajmuje się Rada Osiedla? Dlaczego te wybory są ważne? Dlaczego warto zagłosować?

Co należy do kompetencji ROJ?

Co roku latem Rada uchwala budżet na kolejny rok, który następnie podlega opiniowaniu przez jednostki miejskie. W przypadku Jeżyc, liczących ok. 25 tys. mieszkańców, budżet wynosi ok. 600 tys. złotych, w tym tylko ok. 150 tys. na działania nieinwestycyjne. Oprócz tego Rada Osiedla Jeżyce współdecyduje aktualnie o przeznaczeniu ok. 1-1,5 mln złotych na remonty dróg i chodników.

Zakres pracy Rady nie ogranicza się jednak do dysponowania własnym budżetem, lecz obejmuje też m. in.:

  • opiniowanie projektów lub przedsięwzięć podejmowanych przez Miasto, które dotyczą Jeżyc,
  • opiniowanie projektów składane w budżecie obywatelskim,
  • występowanie z własnymi inicjatywami
  • składanie uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

To zatem radni osiedlowi mają bardzo duży wpływ m.in. na to:

  • jakie jeżyckie chodniki zostaną wyremontowane
  • czy i gdzie uda się zasadzić zieleń przyuliczną
  • czy na Twojej ulicy pojawi się dodatkowy pojemnik na śmieci, ławka albo stojak rowerowy
  • ile i jakich dodatkowych zajęć edukacyjnych i kulturalnych pojawi się w jeżyckich szkołach, przedszkolach i domach kultury
  • w jakim kierunku będą się rozwijać Jeżyce.

O tym, czym zajmowała się rada przez ostatnie 4 lata można przeczytać tutaj.

Jednocześnie – Rada Osiedla to tylko jednostka pomocnicza samorządu. Jej budżet jest mocno ograniczony, a jej działalność opiera się na nieodpłatnej pracy. Rada nie ma osobowości prawnej i nie może np. rozpisywać przetargów czy zlecać wykonania jakiegokolwiek zadania bezpośrednio. Każde uchwalone zadanie, np. remont chodnika czy placu zabaw, organizacja półkolonii czy zakup wieńca na obchody poznańskiego Czerwca 1956 musi więc zostać skierowane i przyjęte przez odpowiednią jednostkę miejską (np. Zarząd Dróg Miejskich) lub wydział Urzędu Miasta, uzyskać pozytywną opinię Miejskiej Konserwator Zabytków, plastyka miejskiego, ewentualne zgody dysponentów sieci podziemnych i innych podmiotów. Częstą blokadą dla inwestycji jest też nieuregulowany stan własnościowy. Ostateczny głos w wielu kwestiach ma Rada Miasta i Prezydent Miasta, np. to od nich zależy, jakie uwagi składane do Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego zostaną uwzględnione, a jakie nie albo to, czy i kiedy zostanie ostatecznie wykonana większa przebudowa jakiejś ulicy, np. Dąbrowskiego.

Jak zorganizowana jest praca ROJ?

Główną formą podejmowania decyzji przez Radę, liczącą 21 członków, są uchwały, zapadające na sesjach, odbywających się niemal zawsze co miesiąc, aktualnie – w pierwszy czwartek miesiąca. Projekt uchwały może złożyć każdy radny, jest on następnie przedmiotem debaty internetowej i dyskusji w trakcie sesji. Oprócz tego radni zrzeszają się w komisjach, obradujących w trakcie spotkań oraz drogą elektroniczną, opiniujących uchwały i składających propozycje radzie i zarządowi osiedla.

Przygotowaniem projektów uchwał, realizacją uchwał Rady, reprezentowaniem osiedla oraz opiniowaniem spraw, które nie mogą czekać na sesję Rady Osiedla, zajmuje się Zarząd Osiedla, aktualnie liczący 6 członków. Zarząd obraduje na posiedzeniach, podejmując uchwały, a na bieżąco komunikuje się drogą elektroniczną. Zwraca się do władz i urzędników z pytaniami i postulatami, uczestniczy w spotkaniach z reprezentantami UMP i politykami, prowadzi strony internetowe i gabloty osiedlowe.

Uchwały, protokoły z sesji i korespondencję urzędową można znaleźć w Internecie:

Skąd biorą się radni osiedlowi lub jak się ich wybiera?

Wybory do rad osiedli w Poznaniu odbywają się co cztery lata, w innym terminie niż wybory samorządowe. Najbliższe wybory odbędą się 24 marca 2019 r. Kandydować i głosować mogą osoby dorosłe, mieszkające na Osiedlu Jeżyce.

Czy radni otrzymują wynagrodzenie?

Nie, radni osiedlowi w ogóle nie otrzymują wynagrodzenia. Pełnienie funkcji radnego to praca społeczna – nieodpłatna. Rada dysponuje jedynie funduszem dietowym, wynoszącym rocznie 21 tys. złotych (dla całej 21-osobowej rady, a więc średnio ok. 85 złotych miesięcznie na osobę), przeznaczonym na pokrycie kosztów poniesionych przez radnych w związku z pełnieniem funkcji. Z tych środków radni kupują też kwiaty na uroczystości czy finansują druk materiałów dla mieszkańców.

Czy radni organizują̨ konsultacje społeczne?

Nie, organizacja konsultacji społecznych należy w Poznaniu do Gabinetu Prezydenta Miasta. W trakcie upływającej właśnie kadencji poszerzaliśmy jednak jego działania o dodatkowe formy zbierania opinii, jak warsztaty (np. te, które dotyczyły ul. Jackowskiego oraz planu zagospodarowania północnej części Jeżyc), obserwację i ankiety (np. te dotyczące projektu remontu Rynku Jeżyckiego) i geoankiety.

Więcej o tym, czym zajmują się i jak pracują rady osiedli można też znaleźć w podręczniku oraz na tej stronie.

Skwer przy ul. Bukowskiej, zrewitalizowany z inicjatywy i środków Rady Osiedla Jeżyce w 2017 r., fot. P. Urbaniak